Thursday , 14 November 2019

BASHKIA SHKODËR, PËRFORMANCA MË E MIRË FINANCIARE PËR VITIN 2018

Bashkia e Shkodrës, për të dytin vit radhazi, ka përformancën më të mirë financiare për vitin 2018. Vlerësimi është bërë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë për 61 bashkitë, përmes Raportit Vjetor mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm financiar Publik në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme.

Analiza për treguesit e performancës, për të cilat Bashkia Shkodër është klasifikuar në krye, është bërë bazuar në kritere si:

Dergimi në kohë i të gjitha faturave për pagesë pranë degës përkatëse të thesarit;
Dërgimi në kohë i të gjitha kontratave pranë degës së thesarit;
Numri i urdhër- prokurimeve të paautorizuara;
Kufizimi i avancimit të planit mujor të arkës;
Paraqitja, nënshkrimi dhe respektimi i afatit kohor të dorëzimit të pasqyrave financiare sipas kuadrit ligjor në fuqi;
Realizimi i shpenzimeve buxhetore;
Realizimi i shpenzimeve buxhetore sipas klasifikimit ekonomik; Reduktimi i nivelit të detyrimeve të prapambetura;
Realizimi i shpenzimeve kapitale;
Hedhja në sistem sipas planit kontraktual të disbursimit për investimet kapitale shumëvjeçare;
Hartimi me cilësi i planit të veprimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe paraqitja brenda afateve kohore të përcaktuara;
Gjithëpërfshirja dhe rregullsia e raportimit vjetor mbi sistemin e kontrollit të brendshëm;
Efektiviteti i mekanizmave bazë të përgjegjshmërisë menaxheriale në njësitë e sektorit publik.

Në fakt, edhe për vitin 2017, Bashkia e Shkodrës është renditur ne krye për përformancën më të mirë financiare.

Lexoni dhe kete

PROBLEMATIKAT NË QARKUN SHKODËR

Data 20 nëntor është vonë për të grumbulluar kripën në zonat me risk për problematika …