KLUBI VLLAZNIA, KËRKESË PER TRANSPARENCE ME PUBLIKUN

Drejtuar: znj.Voltana Ademi, Kryetare e Bashkisë Shkodër

E nderuar znj.Kryetare,

Shoqata “Intelektualët e rinj, Shpresë” që nga muaji Maj 2016 është angazhuar
plotësisht në monitorimin e shoqërisë publike “Klubi Futbollit VLLAZNIA” sh.a proces i
cili do të vazhdoj deri në fillimin e procedurave të privatizimit. Për këtë qëllim në mënyrë
të vazhdueshme kemi kërkuar bashkpunimin me Bashkinë Shkodër për të rritur shkallën
e transparencës dhe të përgjegjëshmërisë në këtë shoqëri!

Pas publikimit të raportit të IRSH mbi veprimtarinë e shoqërisë publike “Klubi
Futbillit VLLAZNIA” sh.a konstatojmë një mungesë vullneti për të rritur transparencën
dhe përgjegjshmërinë në administrimin e fondeve të shoqërisë duke qënë se rezulton se
gjendja e shoqërisë “Klubi i Futbollit VLLAZNIA” sh.a ka mbetur e njëjtë dhe e
pandryshuar!

Një problem serioz mbetet mungesa e transparencës dhe e përgjegjëshmërisë ndaj
taksapaguesve shkodranë për mënyrën e administrimit financiarë të shoqërisë “Klubi i
Futbollit VLLAZNIA” sh.a, mënyrës së marrjes së vendimeve, mënyrës së ndarjes së
përgjegjësive dhe mungesës së një vendimi zyrtarë për fillimin e procedurave të
privatizimit!

Ky fakt përforcohet nga analiza e bërë së fundi mbi aktivitetin e kësaj shoqërie e
cila rezulton e dështuar në të gjitha drejtimet, si në objektivat financiarë, publikë dhe
sportivë por sipas informacioneve të shpërndara në media të vetmit persona përgjegjës të
identifikuar për këtë situatë rezultojnë të jenë lojtarët e larguar!
Mungesa e një plani masash për ndryshimin e kësaj gjendje si dhe fillimi i
procedurave të privatizimit të cilat mbeten ende pa një vendim zyrtarë tregon qartazi për
mungesën e vullnetit për të rritur transparencën dhe përgjegjshmërinë në këtë shoqëri!
Nga analiza e bërë nuk rezulton asnjë person apo strukturë drejtuese përgjegjëse
për abuzimet financiare të konstatuara nga KLSH për shumën prej 35.652.852 Lekë për
sigurime shoqërore e shëndetsore të papaguara për lojtarët e trainerët, referuar
kontratave të lidhura!

Po ashtu nuk rezulton asnjë person apo strukturë përgjegjëse mbi abuzimet
financiare të konstatuara nga KLSH për shumën prej 23.192.366 lekë e mbajtur sipas
kontratave të lidhura me lojtarët dhe stafin sportiv si tatimi në burim e cila nuk është
kontabilizuar dhe nuk është derdhur në Degën e Tatimeve Shkodër në zbatim të ligjit
nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” dhe të
ligjit 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”.

2
Ndërkohë nga komunikimi me Ju informohemi se ekziston vetëm një marrëveshje
me Drejtorinë Rajonale të tatimeve Shkodër për një detyrim të pashlyer prej 7.663.325
leke dhe në total borxhi tatimorë kap vlerën prej 30.855.691 lekësh!
Nga ana tjetër llogaritë e shoqërisë si rezultat i neglizhencës së drejtuesve të kësaj
shoqërie mbeten të bllokuara sipas një Vendimi Gjykate të formës së prerë dhe urdhërit
për ekzekutim për një detyrim ndaj të tretëve për vleftën prej 76.600 Euro!
Ky borxh i mësipërm thellohet akoma më tepër nga disa vendime të
kundraligjshme të Këshillit Mbikqyrës për marrjen e huave në shuma të cilat kapin një
vleftë totale prej 17.000.000 lekësh e 45.000 eurosh. Këto vendime nuk janë miratuar në
Këshillin Bashkiak si i vetmi organ i cili ka kompetencën e miratimit të huamarrjes (shih
fq 19 raporti i KLSH). Nga analiza e bërë së fundi nuk rezulton asnjë përgjegjësi si dhe
nuk ka asnjë lloj transparence për fatin e shlyerjes së këtij borxhi!

3
Nga ana tjetër fillimi i këtij sezoni sportiv thellon mungesën e transparencës ku
nuk tregohet asnjë lloj përkujdesje në menaxhimin në shërbim të objektivave të shoqërisë
të talenteve shkodranë të cilët u aktivizuan me sukses vitin e shkuar por pagesat e tyre
rezultojnë të jenë disa herë më të ulëta sesa të atyre që u cilësuan si të dështuar gjatë
merkatos së fundit! Theksojm se transfertat e këtyre talenteve janë bërë në një mungesë të
theksuar transparence duke mos u deklaruar shumat e përfituara nga “Klubi i Futbollit
VLLAZNIA” sh.a!
Vazhdimësia e aktivitetit të shoqërisë “Klubi i Futbollit VLLAZNIA” sh.a me të
njëjtën mënyrë drejtimi dhe menaxhimi përbën një rrezik real për përdorimin e buxhetit të
taksapaguesve shkodranë dhe nevojës urgjente për t’iu përgjigjur në mënyrën e duhur
prioriteteve të tyre!
Si rezultat i këtij menaxhimi të dobët, aktualisht, detyrimet ndaj Drejtorisë
Rajonale të Tatimeve llogariten në një vleftë prej 300 milion lekësh, llogaritë e shoqërisë
vazhdojnë të mbeten të bllokuara si rezultat i detyrimeve ndaj të tretëve!
Prandaj është e domosdoshme që të tërhiqeni nga kjo “aventurë e rrezikshme” e
cila nuk ju garanton përmbushjen e objektivave publikë në menaxhimin e buxhetit të
Bashkisë Shkodër sipas prioriteteve të qytetarëve shkodranë, nuk ju garanton respektimin
e marëdhënieve financiare me palët e treta apo për lojtarët që do të kontraktoni për
arritjen e objektivave sportivë!

Mungesa e reagimit ndaj kërkesës së vazhdueshme të mbarë qytetarëve shkodranë
për fillimin e menjëhershëm të procedurave të privatizimit sjell si domosdoshmëri
vendosmërinë tonë për të bërë transparente aktivitetin e shoqërisë “Klubi i Futbollit
VLLAZNIA” sh.a duke sensibilizuar për këtë qëllim jo vetëm qytetarët shkodranë por
edhe të gjithë mekanizmin shtetërorë ligjzbatues si dhe trupin diplomatik të akredituar në
Shqipëri
Prandaj për këtë arsye vendosëm t’iu drejtohemi me anë të kësaj kërkese publike
për përmbushjen e qëllimit tonë të përbashkët, rritjen e transparencës dhe
përgjegjshmërisë ndaj taksapaguesve shkodranë nga paratë e të cilëve financohet “Klubi i
Futbollit VLLAZNIA” sh.a

E nderuar znj.Kryetare,
Nga deklarata e Juaj e fundit dhënë në media në datën 30 Qershorë 2017, (shih linkun e
intervistës https://www.youtube.com/watch?v=a1EvcvLawoA) keni informuar se tashmë
ka filluar procesi i vlerësimit të aseteve të shoqërisë “Klubi i Futbollit VLLAZNIA” sh.a.
Nga vëzhgimi që i kemi bërë aplikacionit të Bashkisë për Transparencën e Buxhetit
rezulton se fondi prej 1 milion lekësh akoma nuk është prokuruar dhe shpenzuar!

4
Ju lutem znj.Kryetare a mund të na informoni se kujt duhet ti besojnë qytetarët në
këtë rast: Aplikacionit mbi transparencën e buxhetit ku nuk pasqyrohet asnjë e dhënë mbi
fillimin e procedurës së vlerësimit të aseteve apo Deklaratës tuaj të dhënë në media se
procesi mbi vlerësimin e aseteve tashmë ka filluar???
Në konferencën për shtyp të drejtuesve të Vllaznisë me datë 13 Prill 2017 u
deklarua se ekziston një marrëveshje për pagesën me këste të një borxhi tatimorë në një
vleftë prej 220 milion lekësh (Shih tekstin e deklaratës së drejtuesve të shoqërisë
http://vllaznia.al/index.php/component/content/article/3-newsflash/1134-2017-04-13-16-
36-28 ). Nga komunikimet me Bashkinë nëpërmjet shkresës nr.6313.prot datë 03.05.2017
jemi informuar se Shoqëria “KLUBI I FUTBOLLIT VLLAZNIA” Sh.a ka vetëm një
marrëveshje me Drejtorinë e Tatimeve Shkodër nr.1261/1 prot datë 29.01.2016 për pagesë
me këste në lidhje me një borxh tatimorë të papaguar prej vetëm 7.663,325 dhe se
marrëveshje të tjera nuk ka!

A nuk përbën ky fakt një dizinformim publik ndaj qytetarëve shkodranë në lidhje me
detyrimin tatimorë të shoqërisë??? A duhet të mbaj dikush përgjegjësi për këtë deklarim
publik të rremë??? Përse nuk e bëni publik shlyerjen e detyrimit prej 23.192.366 lekë të
mbajtur sipas kontratave të lidhura me lojtarët dhe stafin sportiv si tatimi në burim
detyrimi sipas rekomandimeve qe ju ka lënë KLSH???
Nëpërmjet shkresës nr.65.prot datë 17.03.2017 të dërguar nga Administratori i
shoqërisë njoftohemi se anëtarët dhe Kryetari i Këshillit Mbikqyrës paguhen me “zero
lekë” ndërkohë që informohemi se nëpërmjet një Vendimi në konflikt të hapur interesi të
Këshillit Mbikqyrës, nr.6 datë 07.01.2017, është miratuar dhe ka marrë fuqi ky vendim, pa
u miratuar mëparë në Asamble, në kundërshtim me pikën 1 të nenit 160 të ligjit 9901,

5
datë 14.08.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. Pra pagesa e anëtarëve të Këshillit
Mbikqyrës rezulton të jetë 10% të pagës bruto të Administratorit ndërsa pagesa e Kryetarit
të Këshillit Mbikqyrës të jetë 15% e pagës bruto të administratorit dhe jo siç jemi
informuar “zero lekë”!
A nuk përbën ky fakt një mungesë të theksuar transparence dhe përgjegjshmërie në këtë
shoqëri???
Prandaj përsa mësipër me anë të kësaj kërkese për transparencë me publikun Ju kërkojm
që në bazë të nenit 3, të ligjit nr.119/2014, “Për të drejtën e informimit” të bëni
transparente dhe të na informoni në lidhje me:

1) Masat administrative që do ndërmerrni ndaj personave përgjegjës në lidhje me
mungesën e përgjegjshmërisë dhe transparencës ndaj publikut përsa referuar
mësipër me fakte dhe prova shkresore!

2) Ju kërkojm të bëni transparente pagesën e detyrimit të pashlyer ndaj Drejtorisë
Rajonale të Tatimeve Shkodër në shumën prej 23.192.366 lekë për tatimin nga të
ardhurat nga punësimi i mbajtur në masën prej 15% për lojtarët e ekipit të parë si
pjesë e rekomandimit të lënë nga KLSH për veprim të menjëhershëm! (shih: fq 75 të
raportit të KLSH). Ju kërkojm të na dërgoni kopje të pagesave të kryera për
ekzekutimin e këtij detyrimi!

3) Ju kërkojm të bëni transparente dhe të na informoni mbi shlyerjen e huasë të marrë
në mënyrë të kundraligjshme nga Këshilli Mbikqyrës për shumat prej 17.000.000

6
lekësh e 45.000 eurosh si dhe masat e ndërmarra ndaj këtij veprimi në kundërshtim të
hapur me ligjin!

4) Ju kërkojm të bëni transparente dhe të informoni mbi shumën financiare te perfituar
nga “KLUBI I FUTBOLLIT VLLAZNIA” sh.a. nga transferimet e talentave
shkodranë!

5) Ju kërkojm të bëni transparente dhe të na informoni mbi procedurën e prokurimit të
fondit prej 1 milion lek për vlerësimin e aseteve të shoqërisë “Klubi i Futbollit
VLLAZNIA” sh.a, (Ju lutem na dërgoni kopje të gjithë dokumentacionit që i përket
procedurës së prokurimit)

6) Në zbatim të germës dh) pika 1 të nenit 7 të ligjit nr.119/2014, “Për të drejtën e
informimit” ju kërkojm të publikoni në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër raportin e
KLSH Mars 2017 në shoqërinë “KLUBI I FUTBOLLIT VLLAZNIA” sh.a.
Mbetemi në pritje të informacionit të kërkuar, brenda afatit të përcaktuar ligjorë!

Me respekt
Saimir Beqiraga
President i IRSH

Lexoni dhe kete

“NE BREGDETIN E SHENGJINIT NUK DERDHEN UJERA TE ZEZA”

Ujerat e bregdetit të Shëngjinit janë të pastra, pasi nuk ka derdhje të ujëra të …